header image

Προϊόντα & Υπηρεσίες στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα

27/04/1998

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 27-29/4/98

Είναι γεγονός ότι ο εκσυγχρονισμός των τραπεζικών επιχειρήσεων και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προϋποθέτουν την κατάρτιση στελεχών και υπαλλήλων στο σύγχρονο περιβάλλον των χρηματαγορών & κεφαλαιαγορών.

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η πορεία προς την οικονομική νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα (Ευρώ), οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών, τα νέα τραπεζικά προϊόντα που δημιουργούνται απαιτούν συνεχή προσαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό των τραπεζών. Η κατανόηση των νέων τάσεων που εμφανίζονται στην "χρηματοοικονομική βιομηχανία" και του μηχανισμού προώθησης των προϊόντων, καθίσταται θεμελιακό στοιχείο για την ανταπόκριση στις νέες συνθήκες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/4/98

Η λειτουργία των σύγχρονων χρηματαγορών & κεφαλαιαγορών

 

8.30 - 10.00 Βασικές αρχές λειτουργίας, μηχανισμοί και διαπραγματεύσιμα προϊόντα στη χρηματαγορά (money market).

Βασικές αρχές λειτουργίας, μηχανισμοί και διαπραγματεύσιμα προϊόντα στη κεφαλαιαγορά (capital market).

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (derivatives).

Χρηματιστηριακές και αξώχρηματιστηριακές αγορές (over the counter)

Διεθνείς αγορές (Ευρωαγορές) & εγχώριες αγορές (domestic markets)

Τάσεις και προοπτικές (Παγκοσμιοποίηση, Αποδιαμεσολάβηση, Ευρωπαϊκή ενοποίηση, Ενιαίο νόμισμα (EURO)

10.00 - 10.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (καφές)

10.30 - 12.00 Μορφές συλλογικών επενδύσεων (Asset management funds)

Ιστορικό - παρουσίαση του θεσμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ)

Τα Α/Κ στην Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Η κατηγοριοποίηση των Α/Κ

Η έννοια του bancassurance - Μύθοι και πραγματικότητες

Η τάση σύμφυσης Α/Κ και ασφαλιστικών προϊόντων

Τυποποιημένα επενδυτικά προγράμματα μέσω Α/Κ

Προϊόντα τύπου unit linked

Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων (FUND MANAGEMENT)

Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων ιδιωτών επενδυτών (PRIVATE BANKING)

Υπηρεσίες αναδοχής έκδοσης τίτλων (UNDERWRITING)

Υπηρεσίες θεματοφύλακης (CUSTODIAN SERVICES)

12.00 - 12.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (Καφές - Σάντουιτς)

12.30 -14.00 CASE STUDIES (Ομάδες εργασίας)

14.00 - 14.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (Καφές)

14.30 - 15.30 Παρουσίαση συμπερασμάτων από τις ομάδες εργασίας (CASE STUDIES)

Κλείσιμο από τους εισηγητές

 

ΤΡΙΤΗ 28/4/98

Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) & τραπεζικό σύστημα

8.30 - 10.00 Τα σενάρια και η διαδικασία μετάβασης στην Τρίτη ,φάση της ΟΝΕ

Τα βασικά χρονοπρογράμματα ενεργειών που έχουν αποφασιστεί

Η λειτουργία του Ευρωπαϊκου Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ)

Οι βασικές λειτουργίες του Ευρώ ως νομίσματος -διάκριση με το ECU

Η διαδικασία καθορισμού των διμερων ισοτιμιών (cross rates), και ο μηχανισμός λειτουργίας τους από 4. 1.99

Οι καθορισμένες διαδικασίες μετατροπών των νομισμάτων εντός και εκτός ζώνης του Εύρω κατά τη διάρκεια της φάσης 1999 -2001 (πρακτικά παραδείγματα)

Μεθοδολογία και πρακτικά παραδείγματα στρογγυλοποίησης αξιών με βάση τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου & της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Μεθοδολογία και πρακτικά παραδείγματα στρογγυλοποίησης αξιών με βάση τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου & της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Η διαδικασία και οι εναλλακτικές μέθοδοι επαονομαστικοποίησης των τίτλων σταθερής απόδοσης (Έντοκα γραμμάτια, ομόλογα κλπ)

Συγκλίσεις μεταξύ φορέων στην αγορά για τυποποίηση μεθόδων εκτοκισμού, εκκαθαρίσεων και απεικόνιση τιμολογήσεων (ISMA,IPMA, EUROCLEAR, CEDEL)

Οι αλλαγές που θα επέλθουν στις εργασίες διασυνοριακής κίνησης κεφαλαίων και τις εργασίες ανταποκριτού. Εναρμόνιση εθνικών συστημάτων πληρωμών. Το σύστημα TARGET

Η διπλή απεικόνιση αξιών (dual currency reporting). Πιθανές αλλαγές στα λογιστικά συστήματα. Αναγκαίες παρεμβάσεις στα ATMs & POS

10.00 - 10.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (καφές)

10.30 - 12.00 Πρακτικά ταμειακά προβλήματα συναλλαγής που χρειάζονται επίλυση.

Σενάρια για τη μετεξέλιξη της διατραπεζικής αγοράς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο - EYRIBOR

Εκτιμήσεις για το κόστος μετάβασης για τις τράπεζες, επιχειρήσεις και καταναλωτές

Οι αλλαγές που πρόκειται να υλοποιηθούν στα πληροφοριακά συστήματα

Οι τάσεις ομογενοποίησης των αγορών και οι επιπτώσεις τους

ΟΝΕ & χρηματιστηριακές αγορές

ʼμεσες και μεσοπρόθεσμες αλλαγές που εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν την Ελληνική Τραπεζική Αγορά

Ζητήματα πάνω στα οποία πρέπει να ενημερωθούν οι συνεργαζόμενες με τις τράπεζες επιχειρήσεις.

Κοινοτικές ρυθμίσεις που αναμένεται να δρομολογηθούν

Εμπειρίες από την προετοιμασία τραπεζών χώρων που θα συμμετάσχουν στην ζώνη του Ευρώ

12.00 - 12.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (Καφές -Σάντουιτς)

12.30 - 14.00 CASE STUDIES (Ομάδες εργασίας)

14.00 - 14.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (Καφές)

14.30 - 15.30 Παρουσίαση συμπερασμάτων από τις ομάδες εργασίας (CASE STUDIES) Κλείσιμο από τους εισηγητές

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4/98

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

8.30 - 10.00 Διάκριση των προϊόντων και σε ποιες ομάδες καταναλωτών απευθύνονται.

Οι πρακτικές προώθησης που εφαρμόζονται αγορά από διαφορετικά δίκτυα πωλήσεων (τραπεζικά καταστήματα, ασφαλιστικά δίκτυα, ΕΠΕΥ, χρηματιστηριακές εταιρίες & επενδυτικούς συμβούλους)

Βασικές αρχές του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού ιδιωτών (financial planning)

Βασικές αρχές του επενδυτικού σχεδιασμού ιδιωτών (financial planning)

Ο χειρισμός των κινδύνων στη χρηματαγορά & κεφαλαιαγορά

Επενδυτική συμπεριφορά & κερδοσκοπία

Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των επενδυτών

Η αξιοποίηση των κωδίκων δεοντολογίας

10.00 - 10.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (καφές)

10.30 - 12.00 Μεθοδολογία διάγνωσης των αναγκών του πελάτη

Η σημασία της διαρκούς κινητικότητας στη σχέση με τον πελάτη (follow up)

Τεχνικές διασταυρούμενης προώθησης των επενδυτικών προϊόντων & υπηρεσιών (cross selling)

Τεχνολογία και αυτόματα δίκτυα πωλήσεων

Home banking, remote banking

Internet banking

Πελατοκεντρική αντιμετώπιση των καταναλωτών

12.00 - 12.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (Καφές - Σάντουιτς)

12.30 - 14.00 CASE STUDIES (Ομάδες εργασίας)

14.00 - 14.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (Καφές)

14.30 - 15.30 Παρουσίαση συμπερασμάτων από τις ομάδες εργασίας (CASE STUDIES) Κλείσιμο από τους εισηγητές

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

Οικονομολόγος - Αναλυτής συστημάτων. Στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ασχολείται με τα αντικείμενα ανάπτυξης & σχεδιασμού υπηρεσιών στο χώρο της χρηματαγοράς & κεφαλαιαγοράς, τραπεζικών επενδυτικών προϊόντων, χρεογράφων και συστημάτων πληρωμών. Έχει διατελέσει σύμβουλος επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού χώρου, οργανισμών και επιχειρήσεων.
Έχει πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα στον τραπεζικό & ασφαλιστικό χώρο και είναι εισηγητής της ΕΕΤ (Ένωση Ελληνικών Τραπεζών), στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ), στην Εθνική Τράπεζα, στον ΣΜΕΧΑ (Σύνδεσμο μελών Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών) και τακτικός συνεργάτης του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Κτηματικής Τράπεζας.
Έχει εκδώσει βιβλία σχετικά με την κεφαλαιαγορά και δημοσιεύει αντίστοιχα άρθρα, μελέτες, εισηγήσεις σε συνέδρια. Είναι μέλος των επιστημονικών επιτροπών του κοινωνικού διαλόγου για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.

 

ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Οικονομολόγος. CHIEF DEALER. Στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας και Διευθύντρια του DEALING ROOM της Εθνικής Χρηματιστηριακής.
Έχει πολύχρονη εμπειρία στην αγορά τίτλων σταθερής απόδοσης, τη χρηματαγορά, σε δραστηριότητες πωλήσεων και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων.
Είναι εισηγήτρια σε σεμινάρια σχετικά με τη χρηματαγορά & κεφαλαιαγορά, ειδικότερα δε στην αγορά ομολόγων και των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Έχει πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία στον τραπεζικό χώρο & είναι εισηγήτρια, στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ), στην Εθνική Τράπεζα, στο FOREX και τακτικός συνεργάτης του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Κτηματικής Τράπεζάς.

Έχει δημοσιεύσει αντίστοιχα άρθρα, μελέτες, εισηγήσεις

Φωτογραφικό Υλικό