header image

Σεμινάριο ΕΤΥΚ / ΙΝΕ - ΟΤΟΕ στη Κύπρο

16/05/2002

Σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ευρώπη και Συγχωνευσεις / Εξαγορές

Πραγματοποιήθηκε το διήμερο 16 - 17 Μαΐου 2002 στην αίθουσα συνεδρίων του Τουριστικού Συγκροτήματος ΤΕΤΥΚ στον Πρωταρά, σεμινάριο με θέμα " Σύστημα Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στην Ευρώπη και Συγχωνεύσεις / Εξαγορές". Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο Αυστριακός Gerald Musger, συνεργάτης-αναλυτής των Αυστριακών Συνδικάτων και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Διευθυντικών Στελεχών EUROCADRES.

Το σεμινάριο αποτελείτο από τρεις ενότητες.

Η πρώτη ενότητα επικεντρώθηκε στις τάσεις και προκλήσεις για το προσωπικό και τα διευθυντικά στελέχη.

Η παραδοσιακή τραπεζική εργασία της δεκαετίας του - 80 έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι δημιουργικές και οι κοινωνικές αλλαγές έχουν επιπτώσεις στους εργαζομένους που προκύπτουν από:

  • Τον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό

  • Τις συνεχείς εφαρμογές νέων τεχνολογιών

  • Την αποκανονικοποίηση με αποτέλεσμα την κατάργηση των συναλλαγματικών περιορισμών, την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και της ελεύθερης αγοράς εργασίας.

  • Τις αναδιαρθρώσεις

  • Την κεντροποίηση υπηρεσιών, ακόμα και έξω από τα όρια της χώρας

  • Τις αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις και υπεργολαβίες.

Η αναδιοργάνωση των τραπεζών, δημιουργεί τάσεις μείωσης της απασχόλησης στις υποστηρικτικές εργασίες και στα back-offices των τραπεζών και αύξηση στις θέσεις άμεσης συναλλαγής. Αύξηση στον αριθμό των μεσαίων στελεχών καθώς και εξειδικευμένων, όπως Προγραμματιστών, Διαχειριστών Κεφαλαίων κ.λ.π παράλληλα με συνεχή προσπάθεια των τραπεζών για νέα διαφοροποιημένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη προϊόντα και υπηρεσίες. Αύξηση στην απασχόληση σε νέους τομείς, παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως ασφάλειες, αμοιβαία κεφάλαια, factors, leasing κ.λ.π 

Η πρώτη ενότητα τελείωσε με ομαδική συζήτηση και παρουσίαση από κάθε ομάδα για τις τάσεις που διαγράφονται στις Κυπριακές τράπεζες, τις βασικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και τον χειρισμό που θα μπορούν να τύχουν οι αναμενόμενες αλλαγές.

H δεύτερη ενότητα ασχολήθηκε με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τραπεζικό τομέα μέσα από τις εμπειρίες από τον Ευρωπαϊκό και Αυστριακό χώρο.

Η θεσμική απελευθερωποίηση της τραπεζικής αγοράς, η συνεχής προσπάθεια για μείωση του κόστους εργασίας, η αύξηση του μεγέθους και της οικονομικής ισχύος των ιδρυμάτων, οι διαφοροποιήσεις των υπηρεσιών και εισαγωγή νέων προϊόντων αποτελούν το νέο τραπεζικό σκηνικό. Το ανθρώπινο δυναμικό είτε για λόγους ποσοτικούς (πλεονάζων προσωπικό), είτε ποιοτικούς (έλλειψη ικανοτήτων) δεν εμφανίζεται ως κύριο αίτιο των συγχωνεύσεων, οπωσδήποτε όμως επηρεάζεται από τις διαδικασίες συγχώνευσης.

Οι επιπτώσεις στους εργαζόμενους προκύπτουν από:

  • Τον φόβο απώλειας της θέσης εργασίας τους

  • Τις αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης, το στυλ της διεύθυνσης και τις εργασιακές συνήθειες

  • Σενάρια στον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων ή κενών εξουσίας που μπορούν να προκαλέσουν αντιπαλότητες και αίσθημα ανασφάλειας. 

Η εμπειρία δείχνει σαφώς μείωση των θέσεων εργασίας των κατωτέρων κατηγοριών. Αυτό αποτελεί την μετεξέλιξη της τραπεζικής εργασίας όπου οι διοικητικές και μη αυτοματοποιημένες δραστηριότητες εξαφανίζονται ενώ δημιουργούνται θέσεις με εξειδικευμένες ειδικότητες.

Ως εκ τούτου διαπιστώνεται ότι γενικά οι συγχωνεύσεις έχουν ως συνέπεια μια αύξηση τόσο της πολυπλοκότητας, όσο και της ποιότητας ορισμένων θέσεων εργασίας. Αυτό όμως που παρατηρείται έντονα, είναι η ανακατάταξη των λειτουργιών για τα άτομα που δεν μπορούν πλέον να απασχοληθούν στα ίδια καθήκοντα μετά τη συγχώνευση και που ενδεχομένως πρόκειται να καταλάβουν μια θέση εργασίας χαμηλότερου επιπέδου.

Εδώ είναι που τα Ευρωπαϊκά Εργασιακά Συμβούλια (EWC) θα πρέπει να παίζουν το ρόλο τους όπως προβλέπεται μέσα από τον κοινωνικό διάλογο. Η πρόσβαση στην πληροφόρηση, η έγκαιρη ενημέρωση στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και η καθιέρωση διεθνούς δικτύου ανταλλαγής εμπειριών, αποτελούν μέτρα για  ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στους εργαζόμενους μέσα από τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές.

Και η ενότητα αυτή έκλεισε με ομαδική συζήτηση μέσα από τις πρόσφατες εμπειρίες στην Κύπρο, στον τραπεζικό χώρο.

Παρουσιάσεις:

Φωτογραφικό Υλικό